background

Success Brokers s.r.o., IČO: 242 16 372, DIČ: CZ24216372

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze sp. zn. C 189511

Sídlo: Španělská 770/2, 120 00  Praha 2 - Vinohrady

Zastoupený makléřem : ___________________ IDRM: __________ 

E-mail: ________________________ Tel: ____________________

(na straně jedné jako „zprostředkovatel“)

 

a

 

Pan /Paní :            ___________________________________________________________________________

Bytem:                   ___________________________________________________________________________

Rodné číslo:         ______________________________        Číslo OP: ________________________________

Telefon:                 ______________________________        E-mail:      ________________________________

 

(na straně druhé jako „klient“)

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb.,

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

 

Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí

s možností realizace formou „pozitivní licitace o prodejní ceně“

 

I. Předmět a účel smlouvy

 1. Zprostředkovatel a klient se dohodli, že zprostředkovatel bude pro klienta vykonávat na základě této smlouvy činnost směřující k tomu, aby měl klient příležitost uzavřít smlouvu na prodej níže uvedeného Předmětu zprostředkování:

BYT

a) bytová jednotka číslo: ­­­­___, o velikosti: ____, plocha: ____ m2, v ___ nadzemním podlaží budovy číslo popisné: _____, v ulici: ___________, v katastrálním území: __________, obec _______, okr. _______.

b)spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, ve které se bytová jednotka nachází o velikosti: _____.

c)vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro ________________, Katastrální pracoviště ___________ na listu vlastnictví č. ____ (jednotka) a na listu vlastnictví č. ______ (budova), pro katastrální území ________, obec ________, okr. ________

nebo POZEMEK ČI RD

 1. pozemek parc. č. ­­­­_____ (využití: _______________) o výměře _____ m2, jehož součástí je stavba – objekt k ____________ č.p./č.e. _____, v k.ú. ______, obec ________, okr. _____________;
 2. pozemek parc. č. ____ (využití: _______________), o výměře _____ m2, v k.ú. _____, obec _____, okr. _______ ;

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro __________________, Katastrální pracoviště _________________ na listu vlastnictví č. _____, pro k.ú. _____, obec __________, okr. ___________

(vše dále jen jako „Předmět zprostředkování“).

 1. Klient prohlašuje, že Předmět zprostředkování není zatížen žádnými právními ani faktickými vadami, které by bránily realizaci prodeje předmětu zprostředkování třetí osobě – budoucímu kupujícímu. / Klient bere na vědomí, že Předmět prodeje, resp. jeho část je zatížena předkupním právem ve prospěch dalších spoluvlastníků a toto předkupní právo je třeba vypořádat před uzavřením kupní smlouvy se zájemcem.
 2. Navržená prodejní cena Předmětu zprostředkování činí: _________,- Kč (slovy: _____________________________).
 3. Minimální prodejní cena Předmětu zprostředkování činí: __________,- Kč (slovy: ___________________________).
 4. Vyvolávací cena pro realizaci průzkumu trhu a prodeje formou pozitivní licitace o prodejní ceně činí: _____________,- Kč. V případě, že bude zprostředkovatel provádět prodej formou pozitivní licitace, bere zprostředkovatel výslovně na vědomí, že klient není povinen Předmět zprostředkování prodat třetí osobě za cenu nižší, než za cenu uvedenou v odst. 4) tohoto článku. Případné snížení uvedené minimální prodejní ceny, je výlučně záležitostí osobního posouzení a rozhodnutí klienta.
 5. Klient bere na vědomí, že dosažená prodejní cena Předmětu zprostředkování, bude cenou bez zákonné 4 % daně z nabytí nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí příslušnému finančnímu úřadu kupující Předmětu zprostředkování.

II.    Rozsah služeb zprostředkovatele

 1. Soustavná činnost pro klienta směřující k vyhledání klienta o koupi Předmětu zprostředkování.
 2. Realizace prohlídek s potenciálními zájemci o koupi Předmětu zprostředkování.
 3. Posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové tržní ceny.
 4. Inzerovat Předmět zprostředkování jako nabídku k prodeji v dohodnuté internetové, tištěné i v další mediální inzerci.
 5. Poskytovat klientovi informace o výsledcích činnosti, kterou vykonává pro klienta ve smyslu této smlouvy.
 6. Provést rezervaci Předmětu zprostředkování pro kupujícího formou složení rezervačního poplatku v maximální výši odpovídající budoucí provizi za zprostředkování sjednané níže v této smlouvě.
 7. Bez zbytečného odkladu informovat Klienta o složení Rezervačního poplatku Kupujícím,
 8. Zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy.
 9. Zajistit po dohodě s Klientem potřebnou dokumentaci a listinné podklady (výpis z listu vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, apod.).
 10. Zajistit na své náklady právní servis spojený s realizací prodeje Předmětu zprostředkování (sepis kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvu o advokátní úschově kupní ceny, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí). Zprostředkovatel zajišťuje právní servis prostřednictvím advokátní kanceláře.

III.  Odměna zprostředkovatele

 1. Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu v okamžiku uzavření kupní smlouvy a podaným návrhem na vklad vlastnického práva mezi klientem a zprostředkovaným kupujícím Předmětu zprostředkování.
 2. Výše odměny pro zprostředkovatele je sjednána ve výši ___ % z dosažené prodejní ceny Předmětu zprostředkování + zákonná daň z přidané hodnoty dle platné právní úpravy ke dni fakturace.
 3. Zájemce bere na vědomí, že Realitní zprostředkovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a že v částkách účtovaných Realitním zprostředkovatelem dle této smlouvy není DPH zahrnuta.
 4. Klient výslovně souhlasí a opravňuje Zprostředkovatele, aby si provizi ve svůj prospěch započetl z přijatého rezervačního poplatku, který na jeho účet složí Kupující (dále jen „Rezervační poplatek”), a to v souvislosti s uzavřením dohody o složení rezervačního poplatku – rezervaci Nemovitostí (dále jen „Rezervační smlouva“). Jinak bude provize Realitního zprostředkovatele Zájemcem uhrazena na základě výzvy ze strany Realitního zprostředkovatele.
 5. Odměna je splatná zápočtem oproti složenému rezervačnímu poplatku zájemcem nebo bankovním převodem na účet zprostředkovatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy mezi zprostředkovaným kupujícím a klientem.
 6. Pokud se zprostředkovateli podaří pro klienta zajistit kupce za cenu vyšší, než je cena navržená klientem, zvyšuje se provize zprostředkovatele o 30 % z dosaženého navýšení navržené ceny.
 7. V případě, že tato smlouva zanikne uplynutím doby z důvodu nemožnosti vypořádat předkupní právo váznoucí na Předmětu převodu, resp. jeho části, má zprostředkovatel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s takovým vypořádáním.

IV.  Další ujednání

 1. Klient se zavazuje poskytnout zprostředkovateli potřebnou spolupráci a bezodkladnou součinnost při realizaci prohlídek Předmětu zprostředkování, případně umožnit prohlídku či zapůjčit zprostředkovateli klíče od Předmětu zprostředkování.
 2. Klient prohlašuje a zavazuje se, že po dobu platnosti této smlouvy neuzavře na Předmět zprostředkování shodnou nebo obdobnou smlouvu či dohodu s jiným zprostředkovatelem nebo s realitní kanceláří, ani v době platnosti této smlouvy neuzavře kupní nebo obdobnou smlouvu na Předmět zprostředkování bez vědomí a souhlasu zprostředkovatele.
 3. V případě, že klient odmítne uzavření kupní nebo obdobné smlouvy se zájemcem, který akceptoval podmínky prodeje Předmětu zprostředkování sjednané touto smlouvou, je povinen zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu, odpovídající částce sjednané odměny za zprostředkování.
 4. Klient se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli nezbytnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy, zejména umožnit Zprostředkovateli po domluvě prohlídky nemovitosti a průběžně informovat Zprostředkovatele o všech důležitých okolnostech souvisejících s předmětem této smlouvy.
 5. Klient se po vyzvání Zprostředkovatelem zavazuje osobně dostavit na určené místo za účelem sjednání podmínek převodu nemovitosti, které povede k uzavření smlouvy o převodu s Nabyvatelem, tj. osobou získanou činností Zprostředkovatele, který Zprostředkovateli složí rezervační poplatek a uzavře se Zprostředkovatelem příslušnou smlouvu vztahující se ke splnění předmětu této smlouvy; Klient zmocňuje Zprostředkovatele k uzavření Rezervační smlouvy a k přijetí Rezervačního poplatku od budoucího Nabyvatele.
 6. Klient prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem upozorněn na povinnosti vyplývající z ustanovení § 125 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. na povinnost odevzdat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi, a ze zák.č. 406/2000 Sb. zejména na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu kupní smlouvy (Realitní smlouvy).
 7. V případě, že se na Klienta obrátí třetí osoba se žádostí o uzavření kupní smlouvy (Realitní smlouvy), je Klient povinen tuto osobu odkázat na jednání se Zprostředkovatelem. Smluvní strany ujednaly, že i v tomto případě vzniká Zprostředkovateli nárok na provizi sjednanou v článku III. odst. 2. této smlouvy
 8. V případě, že poté co zprostředkovaný zájemce složí zprostředkovateli rezervační zálohu – zálohu na kupní cenu Předmětu zprostředkování, tento od uzavření kupní smlouvy odstoupí a zprostředkovateli vznikne nárok na smluvní pokutu od zájemce, zavazuje se zprostředkovatel vyplatit klientovi do 30 – ti dnů jako odškodné za marnou rezervaci Předmětu zprostředkování 50 % smluvní pokuty, kterou získal od zájemce.
 9. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, aby v rámci jednání o koupě nemovitosti zprostředkovatel, jakožto správce, zpracovával jeho osobní údaje, v rozsahu uvedeném v této dohodě, a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami tohoto zpracování uvedenými na internetových stránkách zprostředkovatele, zejména se svým právem na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právem vznést námitku proti zpracování a právem nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Klient dále bere na vědomí, že nemá-li přístup k internetovým stránkám zprostředkovatele, je oprávněn si vyžádat informace o zpracování v písemné podobě nejpozději při podpisu této dohody. Uvedených práv se zájemce může domáhat přímo u zprostředkovatele.

V. Platnost a účinnost smlouvy

VI. Závěrečná ustanovení

 

V __________, dne: ____________

 

 

 

_____________________________

zprostředkovatel

V __________, dne: ____________

 

 

 

_____________________________

klient

V __________, dne: ____________

 

 

 

_____________________________

klient