background

Success Brokers s.r.o., IČO: 242 16 372, DIČ: CZ24216372

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze sp. zn. C 189511

Sídlo: Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zastoupená makléřem: ____________ IDRM: _______________

E-mail: _______________________ Tel: ____________________

a

(na straně jedné jako „zprostředkovatel“)

 

a

 

Pan /Paní :            ___________________________________________________________________________

Bytem:                   __________________________________________________________________________

Rodné číslo:         ______________________________        Číslo OP: ________________________________

Telefon:                 ______________________________        E-mail:      _______________________________

 

(na straně druhé jako „klient“)

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb.,

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

 

Smlouvu o zprostředkování pronájmu nemovitostí

 

 

 1. Předmět a účel smlouvy
  1. Vzhledem k tomu, že zájemce projevil úmysl a vážný zájem pronajmout nemovitost specifikovanou v odstavci 2) tohoto článku (dále jen „Nemovitost“), pověřuje tímto zprostředkovatele, aby vykonával činnost směřující k vyhledání klienta, který uzavře za podmínek sjednaných v této smlouvě se zájemcem nájemní/podnájemní smlouvu (dále jen „Smlouva“) na Nemovitosti.
  2. Specifikace Nemovitosti – předmětu zprostředkování:

 

Specifikace nemovitosti (typ, vlastnictví, velikost, plocha, podlaží, adresa): ____________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Zájemce navrhuje částku nájemného ve výši: ___________________________________________, - Kč měsíčně.

Další poplatky – zálohy na služby a dodávky médií činí celkem cca _________________________, - Kč měsíčně.

Zájemce požaduje od zprostředkovaného klienta složit vratnou kauci ve výši: _______________________, - Kč.

Vyjednávací prostor pro poskytnutí slevy z ceny nájemného činí: _______%. Zájemce zapůjčil RK klíče: ______.

Délka trvání pronájmu sjednaná v NS/PNS bude činit minimálně __________________ s možností prodloužení.

Zájemce poskytuje zprostředkovateli exkluzivitu ANO x NE, na dobu _______dní, ode dne podpisu této smlouvy.

Zvláštní požadavky zájemce na zprostředkovaného klienta: _________________________________________.

(dále jen „Nemovitosti“).

 

II. Provize za služby zprostředkování

 1. V případě, kdy dojde přičiněním zprostředkovatele k uzavření Smlouvy, případně smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem Nemovitostí, zaplatí zájemce zprostředkovateli provizi ve výši _________ měsíčního nájmu + 21 % DPH výše uvedených Nemovitostí.
 2. Provize je splatná bezodkladně po podpisu Smlouvy na Nemovitosti mezi zájemcem a zprostředkovaným klientem, a to v hotovosti, proti vystavení příjmového pokladního dokladu nebo hotovostní faktury. Pokud bude úhrada nájemného a kauce sjednána ve Smlouvě bezhotovostním bankovním převodem, může být úhrada provize provedena též na základě faktury převodem na shora uvedený účet zprostředkovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy mezi zájemcem a klientem. V případě prodlení s úhradou provize je zájemce povinen zaplatit zprostředkovateli pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 3. Smluvní strany sjednávají, že nárok na Provizi vznikne zprostředkovateli i v situaci, že bude Smlouva na Nemovitosti uzavřena do jednoho roku po skončení platnosti této smlouvy nebo po uplynutí výpovědní lhůty, pokud bude uzavřena mezi zájemcem a klientem opatřeným nebo navrženým zájemci zprostředkovatelem či pokud zprostředkovatel jinak k pronájmu Nemovitostí přispěl.

 

III. Další ujednání

 1. Zájemce, případně jeho zástupce prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu, že je oprávněn Nemovitostmi disponovat a není nijak a nikým ve svém dispozičním právu omezen.
 2. Zájemce prohlašuje, že nezamlčel žádné podstatné údaje a skutečnosti a seznámil zprostředkovatele se všemi skutečnostmi, které by mohly mít podstatný vliv na pronájem Nemovitostí či stanovení požadované výše nájemného. Zájemce se zavazuje, že do okamžiku uzavření zprostředkovávané smlouvy nebude vstupovat do jakýchkoliv jednání se zprostředkovaným klientem bez vědomí a písemného souhlasu zprostředkovatele.
 3. Zájemce bere na vědomí, že pokud svým konáním či nekonáním zmaří uzavření Smlouvy s klientem nebo pokud zájemce odstoupí od uzavření Smlouvy nebo neposkytne součinnost k podpisu Smlouvy s klientem je povinen zaplatit zprostředkovateli bezodkladně smluvní pokutu ve výši jednoho měsíčního nájmu Nemovitostí, přičemž nárok na náhradu ostatních způsobených škod tím není dotčen.
 4. Zájemce se po vyzvání Zprostředkovatelem zavazuje osobně dostavit na určené místo za účelem sjednání podmínek pronájmu/podnájmu nemovitosti, které povede k uzavření smlouvy o Nájemní či Podnájemní, tj. osobou získanou činností Zprostředkovatele, který Zprostředkovateli složí rezervační poplatek a uzavře se Zprostředkovatelem příslušnou smlouvu vztahující se ke splnění předmětu této smlouvy; Zájemce zmocňuje Zprostředkovatele k uzavření Rezervační smlouvy a k přijetí Rezervačního poplatku od budoucího Nájemce/ Podnájemce
 5. Pokud klient zajištěný pro zájemce činností zprostředkovatele vypoví zájemci Smlouvu před uplynutím jednoho roku, a to bez zavinění zájemcem či vadami na Nemovitosti, zavazuje se zprostředkovatel zařadit Nemovitosti do nabídky a vykonávat pro zájemce činnosti směřující k vyhledání nového klienta na pronájem Nemovitosti, a to bez nároku na úhradu zprostředkovatelské provize od zájemce.
 6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 7. Smlouva zaniká okamžikem splnění účelu smlouvy, tj. podpisem Smlouvy mezi zájemcem a klientem, písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Okamžikem složení Rezervace klientem u zprostředkovatele se tato smlouva automaticky stává smlouvou exkluzivní a její platnost se prodlužuje na dobu nutnou pro uzavření nájemní smlouvy mezi zájemcem a klientem, a to i v případě plynutí výpovědní lhůty.
 8. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, aby v rámci jednání o pronájmu nemovitosti zprostředkovatel, jakožto správce, zpracovával jeho osobní údaje, v rozsahu uvedeném v této dohodě, a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami tohoto zpracování uvedenými na internetových stránkách zprostředkovatele, zejména se svým právem na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právem vznést námitku proti zpracování a právem nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Klient dále bere na vědomí, že nemá-li přístup k internetovým stránkám zprostředkovatele, je oprávněn si vyžádat informace o zpracování v písemné podobě nejpozději při podpisu této dohody. Uvedených práv se zájemce může domáhat přímo u zprostředkovatele.
 9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, a s jejím obsahem souhlasí. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdržela po podpisu této smlouvy jedno vyhotovení. Zájemce zároveň svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje, že si místo a schůzku se zprostředkovatelem za účelem podpisu této smlouvy a zadání Nemovitostí zprostředkovateli do nabídky osobně sjednal.

 

 

V __________, dne: ____________

 

 

 

 

 

 

_____________________________

zprostředkovatel

V __________, dne: ____________

 

 

 

 

 

 

_____________________________

klient

V __________, dne: ____________

 

 

 

 

 

 

_____________________________

klient